Bestonlinecasinos1.com thông báo cho bạn các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng  dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi đến cho bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu cá nhân”). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

–           Địa chỉ email

–           Tên và họ

–           Số điện thoại

–           Cookie và dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng (“Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, duy nhất định danh thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi & Dữ liệu cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và giữ một số thông tin nhất định.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần Dịch vụ của chúng tôi.

Sử dụng Dữ liệu

Bestonlinecasinos1.com sử dụng dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác nhau:

–           Cung cấp và duy trì Dịch vụ

–           Để thông báo cho bạn về các thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi

–           Để cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của Dịch

–           Để cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và hỗ trợ

–           Để cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ

–           Theo dõi việc sử dụng Dịch vụ

–           Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Truyền dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu cá nhân, có thể được chuyển đến – và được duy trì trên các máy tính được đặt bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác của bạn nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật từ khu vực tài phán của bạn.

Bestonlinecasinos1.com sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật này và việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ diễn ra cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có kiểm soát đầy đủ bao gồm cả bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.